Xumi Fushou Temple (Qianlong Period) style of the Thangka14 August, 2019. Hong Kong>> View more 
INDIAN, HIMALAYAN AND SOUTHEAST ASIAN ART
BONHAMS, NEW YORK.24, February 2015, Hong Kong.>> View more